Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim predávajúcim (ďalej len gemioptal.sk), sú pre obe strany záväzné. Vyhotovením objednávky dáva kupujúci najavo svoj bezvýhradný súhlas so znením obchodných podmienok. Predávajúcim je obchodná spoločnosť CASTOR Slovakia s.r.o. , IČO:46 659 463, so sídlom v Podolí, Slnečná 724, PSČ 916 22, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.26328/R.

 1. gemioptal.sk uvádza ceny finálne, t.j. už vrátane DPH.
 2. Kupujúci je v priebehu nákupu upozornený na skutočnosť, že konečná suma bude navýšená o poštovné. Na konci nákupu sa podľa dodacej podmienky objaví aj čiastka poštovného.
 3. Kupujúci objednáva tovar pomocou virtuálneho nákupného košíka. Pred zaslaním záväznej objednávky je kupujúci povinný skontrolovať obsah košíka (zvolené produkty, množstvo). Na následné reklamácie ohľadom chybne zadaného artiklu, prípadne množstva, nebude zo strany gemioptal.sk braný ohľad.
 4. Pred zadaním príkazu "potvrdiť objednávku" je kupujúci povinný riadne vyplniť a skontrolovať všetky údaje, ktoré gemioptal.sk požaduje. Objednávka kupujúceho je vždy zo strany gemioptal.sk potvrdená mailom, ale môže byť tiež zo strany gemioptal.sk autorizovaná a potvrdená telefonicky. Z tohto dôvodu je vyžadovaný aj telefonicky kontakt.
 5. Objednávku môže kupujúci zaplatiť formou dobierky pri prevzatí tovaru.
 6. Gemioptal.sk je povinný zaslať tovar čo najskôr po prijatí objednávky – štandardná je expedícia (vyskladnenie) do 3 pracovných dní po prijatí objednávky. V prípade, že tovar nie je na sklade (stáva sa celkom výnimočne, iba v prípadoch, keď aktuálne iný kupujúci v daný deň tovar vykúpil -inak sú v ponuke len výrobky, ktoré sú na sklade ), je kupujúci o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný, rovnako tak i o dodacej lehote. V prípade, že kupujúcemu náhradná dodacia lehota nevyhovuje, má možnosť objednávku stornovať, popr. zmeniť podľa existujúcich skladových zásob.
 7. Gemioptal.sk tovar zasiela Slovenskou poštou – dobierkou.
 8. V prípade, že kupujúci zásielku nedostane, je povinný bezodkladne informovať gemioptal.sk, ktorý obratom zásielku u Slovenskej pošty dohľadá a informuje kupujúceho o mieste, prípadne čase, kde si môže zásielku prevziať.
 9. Gemioptal.sk si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku od kupujúceho, ktorý si v minulosti bezdôvodne záväzne objednaný tovar neprevzal.
 10. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia. V tomto prípade sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar v originálnom balení, nepoužitý a nepoškodený. Kupujúci vracia tovar na svoje náklady. Pri splnení týchto podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu celú čiastku prevodom na jeho účet a to 14 dní odo dňa prijatia zásielky. Gemioptal.sk upozorňuje, že zásielky vrátené formou dobierky neprevezme.
 11. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 2 rokov.
 12. Kupujúci má právo reklamovať tovar, ktorý nebol poškodený nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, prípadne chybnou manipuláciou s výrobkom.
 13. Miestom pre uplatnenie reklamácie je CASTOR Slovakia s.r.o., Slnečná 724, 916 22 Podolie.
 14. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade svojvoľného neprevzatia zásielky je gemioptal.sk oprávnený požadovať u kupujúceho úhradu nákladov spojených s odovzdaním tovaru a s jeho prevzatím (náklady na balenie a poštovné), v dohodnutej paušálnej výške 8,- euro.
 15. Gemioptal.sk si vyhradzuje právo obchodné podmienky priebežné dopĺňať meniť podľa všeobecne právnych predpisov.
 16. V priebehu registrácie poskytuje kupujúci osobné údaje, ktoré sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, využívaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho, až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavuje Slovenská pošta, ktorej sú osobné údaje zákazníkov poskytované iba v rozsahu nutnom pre doručenie tovaru.

 

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť CASTOR Slovakia s.r.o., Slnečná 724, 916 22 Podolie, IČO: 46 659 463

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú 0918 404 705, 0907 753 493

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Ako návštevník alebo zákazník webstránky www.gemioptal.sk spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

 

 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Osobné údaje na spracovanie objednávky

Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a úspešné vybavenie objednávky.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje dobu uchovávania týchto osobných údajov.

Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť a Slovenská pošta s ktorými (okrem Slovenskej pošty) máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Osobné údaje na marketingové účely

Na účely informovania o našich ponukách a novinkách (marketingové informácie) spracúvame vaše emailové adresy na právnom základe článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Tieto osobné údaje spracúvame až do doby, pokým váš súhlas neodvoláte. Príjemcami týchto osobných údajov je CASTOR Slovakia s.r.o.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového predliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

 

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

 

Moja objednávka

0,- €
zobraziť
Práve sa nachádzate: Gemioptal TOP Q » Obchodné podmienky